Ziedošana

Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Tā kā ir rakstīts: Viņš ir izbēris un nabagiem devis, Viņa taisnība paliek mūžīgi. – Bet, kas dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem; tad jūs būsit bagāti visās lietās katram labam darbam, un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība. /2 Kor.9:7-11/

Ziedošana nav finansiāls akts, tas ir garīgs notikums, jā, pat garīga nepieciešamība katra kristieša garīgajā dzīvē. Ziedot, tas nozīmē, pateikt Dievam paldies par to, ko Viņš mums ir devis. Ziedot, tas nozīmē uzņemties kopā ar brāļiem un māsām līdzatbildību par draudzes vajadzībām, dievnamu un saviem mācītājiem.

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Rīgas Mārtiņa draudze,

Reģ. nr. 90000362835,
SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308,
Swedbank AS: LV45HABA0551020287048

Šie konti ir derīgi gan vienkāršiem ziedojumiem, gan t.s. draudzes reģistrētajam ziedojumam (nodoklim – pēc vecā formulējuma). Maksājot draudzes reģistrēto ziedojumu, lūdzu, norādiet ziedotāja vārdu, uzvārdu, īpaši ja maksājat par vairākiem cilvēkiem.

Jau iepriekš pateicamies par Jūsu ziedojumiem!!!

Kas ir “draudzes reģistrētais ziedojums”?

Neatkarīgi no tā, kā un kad jūs ziedojat – ikdienā vai dievkalpojumos – aicinām kādu no saviem ziedojumiem veikt tā, lai tas tiek reģistrēts. Tas tad arī kļūst par „draudzes reģistrēto ziedojumu”, jeb ikgadējo reģistrēto ziedojumu, kas pēc vecā formulējuma ir tas pats, kas draudzes nodoklis.

Cik ir “draudzes reģistrētais ziedojums”?

  1. Desmitiem gadu tā ir bijusi konkrēta summa, par kuru draudzē visi vienojas. Gada ziedojums vēsturiski ir bijis samērots cilvēku vidējiem ienākumiem. Tikai tas ne vienmēr tā ir bijis definēts un skaidri pateikts. Vadoties pēc minimālās algas apmēra esam noteikuši gada ziedojumu: 30 EUR;
  2. Ziedošana ir redzama pateicība par Dieva gādību un vadību, tādēļ vismaz reizi gadā varam lietot šo seno un svētīgo desmitās tiesas tradīciju. Ja draudzes locekļa mēneša ienākumi ir 100 EUR, tad nodoklis ir 10 EUR gadā. Tālāk rēķināt varam paši. (informācija par ziedotājiem ir konfidenciāla);
  3. Ja kaut kādu iemeslu dēļ draudzes loceklim ir grūtības ziedot saskaņā ar iepriekš minēto, mēs tomēr lūdzam draudzes locekļus ziedot kaut simbolisku reģistrētu ziedojumu reizi gadā. Šis ziedojums ir daļa no tā, kā draudzes loceklis apliecina, ka ir aktīvs draudzē, un tas ir nepieciešams, draudzes garīgā daba plānošanai.

Desmitā tiesa

Daudzi kristieši, uzturot attiecības ar Dievu visos veidos, kā Kungs to ir devis, nonāk pie desmitās tiesas ziedošanas. Kad cilvēks ticībā visu pasauli un pat savu dzīvību kopā ar visu, ko dzīvē saņemam, ierauga kā Dieva dāvātu un kad viņa sirdī ir Evaņģēlija sludināšana, baznīcas un sirds attiecības ar Dievu spēj konkurēt ar parējām lietām pasaulē, viņš spēj arī daudz ziedot. Un tad ir kā rakstīts: „kas bagātīgi sēj, bagātīgi arī pļaus”.

Bībele saka:

„Atceries Kungu, savu Dievu, jo viņš dod tev spēku iemantot labklājību, piepildīdams savu derību, ko viņš zvērējis taviem tēviem, kā šodien!” (5.Mozus 8:18)

„Pagodini Kungu no savas mantas, no savas ražas pirmajiem augļiem, tad pildīsies tavas klētis pārpārēm un jaunvīns pludos tavās mucās.” (Salamana pamācības 3:9-10)

„Desmitā daļa no tā, ko dod zeme – no sēklas, kas zemē, un koku augļiem, ir Kunga, tas ir svēts Kungam!” (3.Mozus 27:30)

Desmitās daļas princips mums māca, ka Dievam ir jābūt prioritātei. Bībele saka: „Dod desmito tiesu no visas ražas, ko lauks nes gadu no gada. Un ēd to Kunga priekšā tajā vietā, ko viņš izvēlēsies, lai liktu tur mājot savam vārdam, – vienu desmito daļu no tavas maizes, jaunvīna, eļļas, no liellopiem un no sīklopiem, lai tu vienmēr mācītos bīties Kunga, sava Dieva.” (5.Mozus 14:22, 23)

Vecajā Derībā desmitās daļas principa ignorēšanu Dievs apzīmē kā krāpšanu un norāda, ka tas ir iemesls neveiksmīgai dzīvei. Turpretī šajā ziņā uzticīgos Viņš ir apsolījis svētīt. Bībele saka: „Vai cilvēks var aplaupīt Dievu?! Bet jūs aplaupāt mani, jūs sakāt: kā tad mēs tevi aplaupījuši? – Ar desmito tiesu un ziedojumiem! Ar lāstu jūs esat nolādēti, bet mani jūs aplaupāt – visa tauta! Nesiet visas desmitās tiesas uz dārgumu krātuvi, un lai manā namā ir ēdiens, tad pārbaudiet mani, saka Pulku Kungs, vai tad es jums neatvērtu debesu logus, vai nelietu pār jums svētību, līdz būtu gana!? Tad es atstādinātu no jums rijēju, viņš vairs jums nepostītu zemes augļus, vīns jums vairs nebūtu jāizgāž laukā, saka Pulku Kungs. Visas tautas jūs teiktu svētīgus esam, jo jūs būtu tīkama zeme, saka Pulku Kungs.” (Maleahija 3:8-12)

Pirms Kristus jeb vecās derības laikā izraēliešu ienākumu desmito daļu Kungs lika izmantot priesteru un levītu uzturēšanai. Bībele saka: „Un, redzi, Levī dēliem es esmu atdevis visas Israēla dēlu dotās desmitās tiesas par mantojumu, kā atlīdzību par viņu kalpošanu, ka tie kalpo Saiešanas teltī. …. jo visas desmitās tiesas, ko dod Israēla dēli par cilājamo upuri Kungam, es esmu atdevis par mantojumu levītiem, tādēļ es tiem teicu:lai tiem nav mantojuma kā citiem Israēla dēliem!”” (4.Mozus 18:21, 24)

[„Levija bērni” jeb levīti bija kalpotāji Vecās Derības laika svētnīcā]

Apustulis Pāvils šo pašu principu pārnes uz jaunās derības laika kristīgo draudzi. Bībele saka: „Vai jūs nezināt, ka tie, kas kalpo templī, pārtiek no tempļa labumiem, un tie, kas kalpo pie altāra, savu tiesu saņem no altāra?   Tā arī Kungs pavēlēja tiem, kas sludina evaņģēliju, – dzīvot no evaņģēlija.” (1.Korintiešiem 9:13-14).

Kristus desmitās daļas principu piemin kā pierastu lietu, tajā pašā laikā norādot, ka tā praktizēšana nekādā ziņā neaizstāj „svarīgākās lietas” – tiesu, žēlastību un ticību. Bībele saka: „Vai! jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi! Jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dillēm un ķimenēm, bet atmetat to, kas svarīgākais bauslībā – taisnīgu tiesu, žēlsirdību un ticību; šo jums vajadzēja darīt un arī to otru neatmest!” (Mateja 23:23).

Piespiedu došana vai došana aiz aprēķina Dievam nav pieņemama. Svarīga ir devēja labprātība. Bībele saka: „… katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz ikkatru labu darbu.   Kā ir rakstīts: viņš bija izšķērdīgs un apdāvināja nabagos, viņa taisnīgums paliks uz laiku laikiem.” (2.Korintiešiem 9:7-9)

Lai gan Jaunās Derības raksti desmito tiesu tiešā veidā nepieprasa, taču tie miera un svētības apsolījumi joprojām darbojas tajos, kas šo ziedošanas tradīciju savā ikdienā iedzīvina. Ikviens, kas mūsu draudzē jau to dara, apliecina, ka Dievs to bagātīgi atdara dažādos veidos. Ziedošana ir gan pateicība Dievam vai slava, gan garīga uzvara pār naudas varu mūsu ikdienā.

Sirsnīgs paldies jums visiem!