Koris

Draudzes kora uzdevums ir vienu reizi mēnesī piedalīties dievkalpojumā ar attiecīgi sagatavotu programmu, kas saskaņota ar tā brīža baznīcas gada notikumu vai sludināto Dieva Vārdu. Koris aicināts piedalīties arī draudzes pasākumos ārpus dievkalpojuma.

Korim kā kalpošanai draudzē ir būtiska nozīme. Dziesmai ir milzīgs spēks, jo kristīgām dziesmām nav skopi nejauši teksti ar diviem, trīs vārdiem un monotonu ritmu, bet tiek izdziedāts Dieva Vārdā pamatots teksts, psalmi, lūgšanas un slavas dziesmas Dievam, Tam Kungam.

Ļoti svarīga draudzes kora sastāvdaļa ir dalībnieku kopā būšana, kur valda mīlestībā balstīta sadraudzība ar lūgšanām un aizlūgšanām vienam par otru. Tāpat regulāri notiek ekskursijas, velobraucieni u.c. aktivitātes, kas vienmēr tiek pavadītas kopā ar dziesmām.

Nāciet, skatiet, esiet vienmēr gaidīti!


Draudzes kora mēģinājumi notiek baznīcā – Slokas ielā 34:

  • trešdienās no plkst. 18:30 līdz 20:00;
  • un svētdienās no plkst. 12:30 līdz 14:00.

Kontakti:

Ja vēlaties iesaistīties draudzes kora darbībā un ar savām balsīm, ar dziesmām teikt slavu Dievam, tad droši sazinieties un nāc dziedāt!!!

Draudzes kora diriģente Alma Kalniņa: tālr. 26433211, e-pasts: almakalnina@gmail.com .

Vēstures fakti par draudzes kori:

Pirmās ziņas par kora eksistenci Mārtiņa draudzē datētas ar 1948. gadu. Korī bijuši 36 dalībnieki; 1949. gadā – 54 dalībnieki; 1958. gadā – 37 dalībnieki. Kora vadītāji ir bijuši draudzes ērģelnieki vai pieaicināti diriģenti.

No 1958. – 1967. gadam kori vada mācītāja kundze un draudzes ērģelniece Mirdza Smilškalne. Pēc tam kora darbība izbeidzās. 2001. gadā draudzes ērģelniece Lilita Ozola aicina draudzes vīrus un sievas atjaunot kora darbību un tas arī notiek. Ar lielākiem un mazākiem panākumiem, draudzē koris darbojas beidzamos 12 gadus.