Klusā nedēļa Mārtiņa baznīcā

Klusā nedēļaKlusā nedēļa mums vēsta par Jēzu. Tas ir stāsts par mūsu Glābēju un Dieva plānu pie mums – cilvēkiem. Tāpēc klusajā nedēļā dievkalpojumi notiks katru dienu! Kā arī draudzes kanceleja un mācītāja pieņemšana nebūs pieejama visu nedēļu!
Pūpolsvētdienā jeb Palmu svētdienā cilvēki gavilē zemes Valdniekam. Dažās draudzēs cilvēkiem rokās virmo palmu zari, dažās – pūpolu zari, ikkatrā draudzē tiek teikta slava Tam Kungam: „Hosanna!”, un altāris violetā apsegā tiek ietērpts, kas ir arī valdnieku krāsa.
– Svētdien, 29. martā plkst.: 10:00 notiks ik svētdienas rīta dievkalpojums, pēc kura draudzes namā būs pieejama diakonijas drēbju kamera un draudzes doktorāts.

Pārējie dievkalpojumi klusajā nedēļā notiks:

– pirmdien, 30. martā plkst.: 19:00 draudzes namā – Mārtiņa ielā 3, kur no sākuma mēs skatīsimies filmu „Kristus ciešanas”, bet pēc tam – svētbrīdis.
– otrdien, 31. martā plkst.: 18:00 baznīcā notiks vakara dievkalpojums.
– trešdien, 1. aprīlī plkst.: 18:00 baznīcā notiks vakara vespere – vakara lūgšana – tiks pavadīta ar garīgajiem dziedājumiem un pārdomām.

Zaļās Ceturtdienas naktī iesākās lielākais kristietības noslēpumiem – Kristus iestāda pirmo Svēto Vakarēdienu: „Mūsu Kungs Jēzus Kristus tanī naktī, kad Viņš tapa nodots, ņēma maizi pateicās, pārlauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams: Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota; to dariet mani pieminēdami. Tāpat Viņš arī ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams: Ņemiet un dzeriet visi no tā; šis biķeris ir Jaunā Derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas par grēku piedošanu; to dariet, cikkārt jūs to dzerat, mani pieminēdami.”
Zaļās Ceturtdienas dievkalpojuma izskaņā, altāris tiek atsegts, līdzīgi kā Kristus tika atsegts un izģērbts mūsu vietā. Pēc atsegšanas seko altāra pārģērbšana melnās drānās – nāves un sēru krāsā, kas dziļi simboliski norāda uz Jēzus Kristus ciešanām un nāvi. Altāri rotā ērkšķu vainags un rozes, atgādinot par ciešanu un sāpju pilno ceļu un Kristus naglu caurdurtajām brūcēm.
– Zaļajā Ceturtdienā, 2. aprīlī, dievkalpojums notiks plkst.: 18:00 baznīcā, Slokas ielā 34.

Lielajā Piektdienā Dieva labais nodoms spīd cauri pat vistumšākajiem laikiem, jo tad gaismas noklust un visi mūsu grēki krīt uz mūsu Kungu un Pestītāju tā, ka mums par tiem vairs nav jāmaksā: „Jēzus sacīja: “Viss piepildīts!”” (Jņ. 19:30) un tā mēs paliekam klusībā, svinot divus dievkalpojumus:
– Lielajā Piektdienā, 3. aprīlī, dievkalpojumi notiks:
plkst.: 10:00  pēc tradicionālās kārtības;
plkst.: 15:00  pēc īpašās kārtības.

Naktī no sestdienas un svētdienu mēs svinēsim Nakts vigīlijas dievkalpojumu, kad ar svētdienas pirmās stundas iestāšanos atskanēs prieka dziesmas un slava Tam Kungam.
– Sestdien, 4. aprīlī dievkalpojums iesāksies, vakarā, plkst.: 22:30 klusībā, svēto rakstu apcerē, kā arī tiks kristīti un iesvētīti jaunie draudzes locekļi, bet pēc pusnakts dievkalpojums turpināsies ar prieka un līksmības dziesmām, jaunās baltās krāsās, sludinot mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus Augšāmcelšanos un uzvaru pār nāvi un ļaunumu.

„Alleluja! Kristus ir Augšāmcēlies!” iesākas jauna diena – Kristus Augšāmcelšanās svētki, kuros mēs svinam jaunas dzīvības sākšanos Kungā Kristū, svinot dievkalpojumus:
– Svētdien, 5. aprīlī plkst.: 10:00 baznīcā, bet pēc dievkalpojuma pulcēsimies draudzes sakristejā uz sadraudzību.
– Pirmdien, 6. aprīlī plkst.: 11:00 notiks bērnu un ģimeņu dievkalpojums ar bērnu kristībām.

Klusā nedēļa