Kristības, iesvētības

Kristības

Bet Jēzus (…) tiem sacīja: “Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi Es jums saku: kas Dieva valstību nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā.” Un Viņš tos apkampa, rokas tiem uzlika un tos svētīja. /Mk 10:14-16/

Vai tad jūs nezināt, ka mēs, kas kristīti uz Jēzu Kristu, esam kristīti uz viņa nāvi? Tā mēs kristībā līdz ar viņu esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, kas caur Tēva godību uzmodināts no mirušajiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē.  Ja mēs ar viņu esam savienoti nāves līdzībā, tad būsim ar viņu savienoti arī augšāmcelšanās līdzībā, zinādami, ka vecais cilvēks mūsos ir līdz ar viņu krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēcīgā miesa, tā ka mēs vairs nekalpojam grēkam, jo tas, kas nomiris, ir attaisnots un brīvs no grēka. Ja esam miruši līdz ar Kristu, mēs ticam, ka arī dzīvosim līdz ar viņu, zinādami, ka no mirušiem augšāmceltais Kristus vairs nemirs. Nāve vairs nevalda pār viņu, jo mirdams viņš reiz par visām reizēm ir nomiris grēkam, bet dzīvodams viņš dzīvo Dievam. Tā uzskatiet arī jūs sevi kā mirušus grēkam, bet dzīvus Dievam Jēzū Kristū. /Rom.6:3-11/

Kristība ir viens no Baznīcas stūrakmeņiem – Sakraments.

Mūsu Baznīcā kristam savu draudzes locekļu bērnus. Tas nozīmē ka vismaz vienam no vecākiem ir jābūt kristītam un iesvētītam un Rīgas Mārtiņa draudzes loceklim. Vecākiem, kuri nav iesvētīti ir jāapmeklē iesvētes kurss.Vecākiem, kuri pieder citai LELB draudzei, nepastāv nekādu šķēršļu lai jūs pārnāktu uz mūsu draudzi. Ir taču tikai normāli ka bērni ir vienā draudzē ar abiem saviem vecākiem.

Bērni no 12 gadu vecuma tiek vienlaicīgi kristīti un iesvētīti. Jau daudzus gadus nepastāv senie noteikumi ka iesvēta no 18 gadu vecuma, tādēļ iesvēte ir iespējama jau no 12 gadu vecuma.

Krustvecāki ir sena Baznīcas tradīcija. Šis amats nav dibināts Svētajos Rakstos, bet gan praksē, kad Romas impērijā kristiešus vajāja. Vajāšanas iesākās ar pirmā asinsliecinieka sv.Stefana nāvi ap 36 gadu un turpinājās līdz t.s. Milānas līgumam ap 313. gadu. Šajā laikā kristietību brutāli centās iznīdēt, mokot kristiešus cietumos, izbarojot lauvām vai spraužot uz mietiem. Tādēļ, piedzimstot bērniņam un viņu kristot, vecāki pieaicināja tuvus draugus – arī kristiešus, lai viņu nāves gadījumā krustvecāki uzņemtos garīgu un arī praktisku aizgādnību par krustbērnu.

Šodien, miera laikos, krustvecāki pilda aizgādņa uzdevumus, palīdzot vecākiem tieši bērna garīgajā izglītošanā un audzināšanā – tādēļ lūdzam Jūs rūpīgi izvēlēties sava bērna krustvecākus. Viņiem noteikti jābūt kristītiem un vēlams aktīviem draudzes locekļiem. Vismaz vienam krustvecākam vēlams būt luterānim.

Vecāku un krustvecāku pienākumi ir:

1. Ikdienā lūgt Dievu par savu krustbērnu;

2. Rūpēties par bērna kristīgu audzināšanu un izglītošanu sūtot viņu gan “Ticības mācībā” skolā, gan Svētdienas skolā draudzē;

3. Pašiem dzīvot ticīga cilvēka dzīvi, regulāri lūdzot Dievu, apmeklējot dievkalpojumus, lasot kristīga satura literatūru utt.;

4. Vismaz reizi gadā piedalīties kristīgos pasākumos, kā garīgi semināri, Bībeles stundas, draudzes vai citas kristīgas nometnes.

Lai vienotos par kristību datumu, lūgums iepriekš sazināties par tikšanās laiku ar mācītāju.

Kontakti:
e-pasts: info@martinadraudze.lv, tālr. 28342287

Iesvētības

Daudzi iesākuma uzskata iesvēti par nevajadzīgu Baznīcas vai mācītāja uzliktu ierobežojumu noteiktu svētdarbību veikšanai Baznīcā. Mūsdienu modernajā sabiedrībā mums liekas, ka arī Dieva nams ir tāds īpašs superlielveikals, kurā es varu ieiet un paņemt ko vēlos, bez nekādām saistībām, bez nekādiem ierobežojumiem. Tādēļ daudzi ir neapmierināti, ka jāapmeklē iesvētes mācība jeb konfirmācijas nodarbības.

Vārdā konfirmācija slēpjas latīņu valodas īpašības vārds firmus. Tas nozīmē stiprs, tāds uz kuru var paļauties. No tā izrietošais darbības vārds confirmare līdz ar to nozīmē stiprināt, nostiprināt, apstiprināt.

Iesvētes mācība ir ticības stiprināšana!

Kad mazu bērnu atnes pie kristības viņa ticību apņemas stiprināt viņa vecāki un krustvecāki. Taču bērnam kļūstot par jaunieti ir jāsāk pašam savs ticības ceļš un tādēļ pašam jāmācās savu ticību apliecināt, pašam jāmācās dzīvot kristīga cilvēka dzīvi – lūgšanās, draudzē un dievkalpojumā.

Dzīve ticībā, nav dzīve zinot, ka eksistē Dievs, tā ir dzīve attiecībās ar šo Dievu. Lai spētu Dievu labāk saprast, lai spētu iedziļināties Viņa Dēla Jēzus Kristus lielajā nopelnā un sagatavotos Sv.Vakarēdiena saņemšanai, mums nepieciešama šī stiprināšanās ticībā.

Latvija, līdz ar visu postpadomju valstu bloku ir unikālā situācija, jo ir uzaugušas paaudzes, kurām mācīja ienīst Baznīcu un Dievu un tagad jau ir uzaugušas paaudzes, kuras nekad nav redzējušas baznīcu no iekšpuses!

Mēs gaidām iesvētes mācībās ikvienu, kurš vēlas padziļināt savas attiecības ar Dievu un Viņa vienpiedzimušo Dēlu – Jēzu Kristu!

Iesvētībā var nākt no 12. gadu vecuma. Ja neesat kristīti, tad iesvētes mācība būs vienlaicīgi arī sagatavošanās sv. Kristībai.

Iesvētes mācība mūsu draudzē ietver sevī 15 bezmaksas nodarbības trešdienu vakaros, apm. 1,5 – 2 stundu garumā.

Ja esiet kristīts, tad kursa laikā jānoskaidro, kad un kurā baznīcā.

Gaidām jūs!